Misją Biblioteki Pedagogicznej w Łomży jest zapewnienie dostępu do różnych źródeł wiedzy kształcącym się i doskonalącym nauczycielom, studentom oraz innym osobom zainteresowanym sprawami edukacji. Dążymy do jak najlepszego zaspokojenia potrzeb informacyjnych społeczności lokalnej.

Do podstawowych zadań biblioteki należy:

  1. gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych,
  2. prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej,
  3. wspieranie działalności bibliotek szkolnych, w szczególności w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką,
  4. współpraca w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkołami wyższymi, zakładami kształcenia nauczycieli i placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi bibliotekami (np. naukowymi, publicznymi) w miarę potrzeb,
  5. inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej,
  6. wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia.

Ponadto biblioteka:

  1. organizuje praktyki zawodowe dla studentów i słuchaczy przygotowujących się do zawodu nauczyciela bibliotekarza na podstawie pisemnego porozumienia dyrektora biblioteki zawartego ze szkołą wyższą lub zakładem kształcenia nauczycieli,
  2. organizuje doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek pedagogicznych i bibliotek szkolnych,
  3. organizuje i prowadzi działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie.

Metryka strony

Udostępniający: Halina Brześkiewicz

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Brześkiewicz

Wprowadzający: Halina Brześkiewicz

Data wprowadzenia: 2013-01-21

Data modyfikacji: 2013-01-21

Opublikował: Halina Brześkiewicz

Data publikacji: 2013-01-21