Status prawny podmiotu

 Jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej o nazwie BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W ŁOMŻY i siedzibie w: województwo PODLASKIE

powiat M.ŁOMŻA gmina/dzielnica ŁOMŻA

adres: ŁOMŻA. UL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 1

18-400 ŁOMŻA

numer identyfikacyjny REGON:   000707283

Szczególna forma prawna:  31 WOJEWÓDZKIE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Własność:                          113 WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA

 Rodzaj przeważającej działalności:

Wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)  9101A  DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK

Liczba jednostek lokalnych: 1

 Dane pochodzą z Zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON wydanym przez Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej Urzędu Statystycznego w Białymstoku, ul. Krakowska 13, 15-959 Białystok z dnia: 18-12-2008 r.

Uchwała Nr XIII/111/15 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 31 sierpnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łomży

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.1), w związku z § 10 pkt 2 Statutu Województwa Podlaskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XIV/131/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie przyjęcia Statutu Województwa Podlaskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2004 r. Nr 13, poz. 270 z późn. zm.2) w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.3) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W statucie Biblioteki Pedagogicznej w Łomży, stanowiącym załącznik do uchwały nr XVII/97/99 z dnia 22 listopada 1999r. w sprawie przekształcenia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łomży, zmienionej uchwałą nr XIX/130/2000 z dnia 31 stycznia 2000 r., uchwałą nr XIII/115/03 z dnia 22 grudnia 2003 r. oraz uchwałą nr XXV/309/13 z dnia 22 lutego 2013 r., dokonuje się następujących zmian:

1) § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„ 4) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. z 2013 r. , poz. 369);”

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Celem Biblioteki jest służenie w szczególności wspieraniu procesu kształcenia i doskonalenia nauczycieli, a także wspieraniu działalności szkół, w tym bibliotek szkolnych, oraz placówek, o których mowa w art. 2 pkt 3-5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek doskonalenia nauczycieli.”

3) w § 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) organizowanie i prowadzenie wspomagania:

a) szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w tym w wykorzystywaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej,

b) bibliotek szkolnych, w tym w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką szkolną;”

4) w § 6 skreśla się pkt 4 i 6.

5) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) współpracować w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkołami wyższymi, zakładami kształcenia nauczycieli i placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi bibliotekami w miarę potrzeb;”

6) w § 10 ust.3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„ 7) organizowanie obsługi administracyjnej, finansowej i gospodarczej Biblioteki.”

7) uchyla się § 13 i § 14.

8) w § 18 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydział informacyjno-bibliograficzny tworzą nauczyciele bibliotekarze i specjaliści.”

9) § 21 otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Szczegółowe zadania wydziału określa dyrektor Biblioteki.”

10) § 22 otrzymuje brzmienie:

„§ 22. Szczegółowy zakres obowiązków kierownika wydziału określa dyrektor Biblioteki.”

11) § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24. Godziny pracy Biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów.”

12) w § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 29.1. Biblioteka gromadzi w szczególności:

1) literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych,

2) publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,

3) literaturę piękną, a także teksty kultury, o których mowa w przepisach w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,

4) piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,

5) podręczniki szkolne oraz przykładowe programy nauczania i programy wychowania przedszkolnego,

6) materiały informacyjne o kierunkach realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz o wprowadzanych zmianach w systemie oświaty,

7) materiały, w tym literaturę przedmiotu, stanowiące wsparcie szkół i placówek w realizacji ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, w zakresie określonym w ust. 3 pkt 2–5 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych,

8) materiały, w tym literaturę przedmiotu, dotyczące problematyki związanej z udzielaniem dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;”

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXV/309/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekształcenia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łomży

Na podstawie art. 18 pkt 20 dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn.zm.1)) w związku § 10 pkt 2 Statutu Województwa Podlaskiego (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 13, poz. 270 z późn. zm.2) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowego statutu biblioteki pedagogicznej (Dz.U.Nr 89, poz.825) uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie Biblioteki Pedagogicznej w Łomży, stanowiącym załącznik do uchwały nr XVII/97/99 z dnia 22 listopada 1999r. w sprawie przekształcenia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łomży, zmienionej uchwałą nr XIX/130/2000 z dnia 31 stycznia 2000 r. oraz uchwałą nr XIII/115/03 z dnia 22 grudnia 2003 r., dokonuje się następującej zmiany:

1) § 13. otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Integralną częścią Biblioteki są filie:

1) Biblioteka Pedagogiczna w Łomży Filia w Grajewie;

2) Biblioteka Pedagogiczna w Łomży Filia w Wysokiem Mazowieckiem;

3) Biblioteka Pedagogiczna w Łomży Filia w Zambrowie.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113,nr 149,poz. 887, Nr 217, poz.1281

3) Zmiany uchwały zostały ogłoszone w: Dz. Urz. Woj. Podl. z 2006 r. Nr 242, poz.2356 oraz z 2009 r. Nr 108, poz.1226

UCHWAŁA NR XIII/115/03 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z 22 grudnia 2003 roku zmieniającą uchwałę  w sprawie przekształcenia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łomży.

 Na podstawie art. 18 pkt 20  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 214, poz. 1806.) w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowego statutu biblioteki pedagogicznej (Dz.U. Nr 89, poz. 825) uchwala się, co następuje:

  § 1.

Statut Biblioteki Pedagogicznej w Łomży, stanowiący załącznik do uchwały
Nr XVII/97/99  z dnia 22 listopada 1999 r. w sprawie przekształcenia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łomży, zmienionej uchwałą Nr XIX/130/2000 z dnia 31 stycznia2000 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Załącznik do Uchwały Nr XIII/115/03 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 grudnia 2003 roku

  

STATUT BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ W ŁOMŻY

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne.

§ 1. Biblioteka Pedagogiczna w Łomży, zwana dalej „Biblioteką”, jest samorządową jednostką organizacyjną Województwa Podlaskiego.

§ 2. Biblioteka działa w oparciu o następujące akty prawne:

     1) ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami);

     2) ustawę z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami);

    3) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 824);

      4) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 825);

       5) niniejszy statut i regulamin organizacyjny Biblioteki Pedagogicznej w Łomży, zwany dalej „regulaminem”.

§ 3. 1. Siedzibą Biblioteki jest miasto Łomża.

2. Obszarem działania Biblioteki jest obszar województwa podlaskiego.

 § 4. 1. Organem prowadzącym Bibliotekę jest Samorząd Województwa Podlaskiego wykonujący swoje zadania za pośrednictwem Sejmiku Województwa Podlaskiego i Zarządu Województwa Podlaskiego w zakresie przyznanych im kompetencji.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania.

§ 5. Celem Biblioteki jest:

1. służenie w szczególności potrzebom kształcących i doskonalących się nauczycieli, studentów oraz słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli;

2. gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych.

§ 6. Do obowiązkowych zadań Biblioteki należy:

1) gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie użytkownikom materiałów bibliotecznych, w tym dokumentów piśmienniczych, zapisów obrazu i dźwięku oraz zbiorów multimedialnych;

2) prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej;

3) wspieranie działalności bibliotek szkolnych, w szczególności w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką;

4) współpraca w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkołami wyższymi, zakładami kształcenia nauczycieli i placówkami doskonalenia nauczycieli oraz innymi bibliotekami (np. naukowymi, publicznymi) w miarę potrzeb;

5) inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej;

6) wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia.

§ 7. Biblioteka może:

1) organizować praktyki zawodowe dla studentów i słuchaczy przygotowujących się do zawodu nauczyciela bibliotekarza na podstawie pisemnego porozumienia dyrektora Biblioteki zawartego ze szkołą wyższą lub zakładem kształcenia nauczycieli;

2) organizować doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek pedagogicznych i bibliotek szkolnych;

3) prowadzić działalność wydawniczą;

4) organizować i prowadzić działalność edukacyjną i kulturalną, w szczególności otwarte zajęcia edukacyjne, lekcje biblioteczne i spotkania autorskie.

 

ROZDZIAŁ III

Organy Biblioteki i ich kompetencje.

§ 8. Organami Biblioteki są:

1) dyrektor,

2) Rada Pedagogiczna, zwana dalej „Radą”.

§ 9. W Bibliotece nie tworzy się rady biblioteki.

§ 10. Działalnością Biblioteki kieruje dyrektor.

1. Stanowisko dyrektora Biblioteki powierza i ze stanowiska odwołuje Zarząd Województwa Podlaskiego.

2. Dyrektor jest organem wykonującym w imieniu Biblioteki czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w Bibliotece.

3. Do zadań dyrektora należy:

1) ustalanie głównych kierunków działalności Biblioteki;

2) kierowanie pracą Biblioteki;

3) reprezentowanie Biblioteki na zewnątrz;

4) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami Biblioteki;

5) ustalanie zakresu czynności podległych pracowników;

6) dysponowanie środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

7) organizowanie obsługi administracyjnej, finansowej i gospodarczej Biblioteki oraz filii;

8) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad pracownikami pedagogicznymi oraz ocenianie i opiniowanie pracowników;

9) występowanie do Podlaskiego Kuratora Oświaty z wnioskami o przyznanie nagród i wyróżnień.

5. W Bibliotece może być utworzine stanowisko wicedyrektora.

6. Stanowisko wicedyrektora powierza i ze stanowiska odwołuje dyrektor Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Marszałka Województwa Podlaskiego.

7. Do zadań wicedyrektora w szczególności należy:

1) realizacja zadań wynikających ze statutu Biblioteki;

2) kierowanie placówką i reprezentowanie na zewnątrz w czasie nieobecności dyrektora;

3) realizacja zadań wyznaczonych przez dyrektora Biblioteki.

§ 11.1.  Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Biblioteki w zakresie realizacji jej statutowych zadań.

2. Do kompetencji stanowiących Rady należy:

1) zatwierdzanie planów pracy Biblioteki;

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Bibliotece.

3. Rada opiniuje w szczególności:

1) organizację pracy Biblioteki;

2) projekt planu finansowego Biblioteki;

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozycje dyrektora Biblioteki w sprawach przydziału nauczycielom bibliotekarzom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych.

§ 12. 1. Dyrektor Biblioteki wstrzymuje wykonanie uchwał Rady niezgodnych z przepisami prawa.

2. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor Biblioteki niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Bibliotekę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Bibliotekę uchyla uchwałę Rady w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.

4. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

ROZDZIAŁ IV

Organizacja Biblioteki.

§ 13.Integralną częścią Biblioteki są filie:

1) Biblioteka Pedagogiczna w Łomży Filia w Grajewie;

2) Biblioteka Pedagogiczna w Łomży Filia w Kolnie;

3) Biblioteka Pedagogiczna w Łomży Filia w Wysokiem Mazowieckiem;

4) Biblioteka Pedagogiczna w Łomży Filia w Zambrowie.

§ 14. 1. Filie Biblioteki tworzy, przekształca i likwiduje Sejmik Województwa Podlaskiego na wniosek dyrektora Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Podlaskiego Kuratora Oświaty, w ramach posiadanych środków.

2. W filii tworzy się stanowisko kierownika filii, którego powołuje i ze stanowiska odwołuje dyrektor Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Marszałka Województwa Podlaskiego.

§ 15.  W Bibliotece funkcjonują następujące wydziały:

1) gromadzenia i opracowania zbiorów;

2) udostępniania zbiorów;

3) działalności informacyjno-bibliograficznej;

4) zbiorów specjalnych.

§ 16. 1. Wydział gromadzenia i opracowania zbiorów tworzą nauczyciele bibliotekarze.

2. Do zadań wydziału, o którym mowa w ust.1 należy:

1) gromadzenie i uzupełnianie zbiorów;

2) ewidencja zbiorów;

3) formalne i rzeczowe opracowanie zbiorów.

§ 17. 1.Wydział udostępniania zbiorów tworzą nauczyciele bibliotekarze.

2. Do zadań wydziału, o którym mowa w ust.1 należy:

1) udostępnianie zbiorów;

2) propagowanie informacji o zbiorach;

3) przechowywanie i ochrona zbiorów.

§ 18. 1. Wydział działalności informacyjno-bibliograficznej tworzą nauczyciele bibliotekarze i specjaliści.

2. Do zadań wydziału, o którym mowa w ust.1 należy:

1) prowadzenie działalności informacyjno – bibliograficznej;

2) tworzenie banku informacji pedagogicznej;

3) organizacja przepływu informacji o zbiorach pomiędzy wydziałami Biblioteki;

4) organizacja praktyk zawodowych dla studentów i słuchaczy. 

§ 19. 1.Wydział zbiorów specjalnych tworzą nauczyciele bibliotekarze i specjaliści.

2. Do zadań wydziału, o którym mowa w ust.1 należy:

1) gromadzenie zbiorów specjalnych;

2) ewidencja, opracowanie i przechowywanie zbiorów specjalnych;

3) ochrona zbiorów specjalnych;

4) udostępnianie zbiorów specjalnych;

 5) propagowanie informacji o zbiorach specjalnych.

§ 20. 1. Zarząd Województwa Podlaskiego tworzy, przekształca i likwiduje wydział na wniosek dyrektora Biblioteki.

 2. Wydziałem może kierować kierownik wydziału, którego powołuje i ze stanowiska odwołuje dyrektor Biblioteki, po zasięgnięciu opinii Marszałka Województwa Podlaskiego.

§ 21.  Szczegółowe zadania wydziału lub filii określa dyrektor Biblioteki w regulaminie.

§ 22.  Szczegółowy zakres obowiązków kierownika wydziału lub filii określa dyrektor Biblioteki.

§ 23.  Biblioteka działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.

§ 24. Godziny pracy Biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów w cyklu zmianowym.

§ 25. 1. Szczegółową organizację działania Biblioteki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Biblioteki, opracowany przez dyrektora Biblioteki, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Biblioteki – do dnia 30 kwietnia danego roku.

2. Arkusz organizacji Biblioteki zatwierdza Zarząd Województwa Podlaskiego.

3. W arkuszu organizacji Biblioteki zamieszcza się w szczególności:

1) liczbę pracowników Biblioteki, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;

2) ogólną liczbę godzin pracy wynikającą z wymiaru zatrudnienia, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

 ROZDZIAŁ V

Pracownicy Biblioteki.

§ 26.1. W Bibliotece mogą być zatrudnieni:

1) nauczyciele bibliotekarze;

2) pracownicy administracji i obsługi,

3) inni specjaliści.

§ 27. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy i specjalistów należy:

1) praca pedagogiczna i instrukcyjno-metodyczna;

2) udział w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli – bibliotekarzy;

3) przygotowywanie uczniów i studentów oraz nauczycieli do korzystania z informacji;

4) prace techniczne i merytoryczne związane z księgozbiorem i obsługą czytelników;

5) samokształcenie i doskonalenie zawodowe.

§ 28. 1. Stan zatrudnienia pracowników ekonomicznych, administracji i obsługi ustala się z organem prowadzącym.

2. Szczegółowy zakres zadań pracowników ekonomicznych, administracji i obsługi określa dyrektor Biblioteki.

ROZDZIAŁ VI

Księgozbiór.

§ 29.1. Biblioteka gromadzi w szczególności zbiory w postaci:

1)   dokumentów piśmienniczych:

a)       literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych, w języku polskim i w językach obcych,

b)       publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,

c)        literaturę piękną, dzieła klasyki polskiej i światowej oraz książki z zestawu lektur szkolnych dla ucznia,

d)       piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej,

e)       wydawnictwa encyklopedyczne, słowniki i leksykony,

f)        programy nauczania i podręczniki szkolne,

g)       materiały dotyczące problematyki oświatowej regionu; 

2) zapisów obrazu i dźwięku:

a) przezrocza, fotografie, wydawnictwa kartograficzne, dokumenty wtórne,

b) taśmy magnetofonowe, płyty gramofonowe,

c) kasety video,

d) dokumenty na nośnikach komputerowych;

3) zbiorów multimedialnych;

4) prasy pedagogicznej, regionalnej, naukowej, popularnonaukowej.

2. Zbiory są powszechnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych w czytelni.

3. Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów są zawarte w regulaminach pracy wydziałów Biblioteki.

§ 30.  Prawo do korzystania z wypożyczalni mają:

1) nauczyciele i nauczyciele akademiccy zatrudnieni we wszystkich typach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w województwie podlaskim oraz nauczyciele zamieszkali poza obrębem województwa podlaskiego, a studiujący na uczelniach lub dokształcający się w placówkach resortu edukacji narodowej rozmieszczonych na terenie województwa podlaskiego;

2) studenci uczelni podlaskich;

3) inni czytelnicy:

a) pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy i opiekunowie zatrudnieni poza resortem edukacji narodowej,

b) kuratorzy sądowi, pracownicy resortu kultury, pracownicy administracji państwowej i samorządowej,

c) osoby, które uzyskały zgodę na korzystanie ze zbiorów bibliotecznych od dyrektora Biblioteki.

§ 31. 1. Usługi biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne.

2. Wyjątek stanowią opłaty pobierane za:

1) nie zwrócone w terminie książki i inne materiały biblioteczne;

2) uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych;

3) wypożyczenia międzybiblioteczne.

 ROZDZIAŁ VII

Forma gospodarki finansowej.

 § 32. Biblioteka jest finansowana z budżetu Województwa Podlaskiego.

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe.

§ 33. 1. Szczegółową organizację pracy Biblioteki określa regulamin.

2. Regulamin jest sporządzany przez dyrektora Biblioteki i zatwierdzany przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

§ 34.  Zmiany statutu dokonuje się w trybie przewidzianym do jego uchwalenia.

§ 35. 1. Biblioteka używa pieczęci urzędowej o treści w otoku:

„Biblioteka Pedagogiczna w Łomży”.

2. Biblioteka używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby o treści:

"Biblioteka Pedagogiczna w Łomży,

ul. M.C.Skłodowskiej 1, 18-400 Łomża,

tel./fax 086 216-50-99".

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Halina Brześkiewicz - Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Łomży

Wytwarzający/odpowiadający: Halina Brześkiewicz

Data wytworzenia: 2004-01-28

Wprowadzający: Halina Brześkiewicz

Data wprowadzenia: 2008-05-13

Data modyfikacji: 2015-09-30

Opublikował: Halina Brześkiewicz

Data publikacji: 2008-05-13